Vous êtes ici : Accueil > Bestuur > Wetteksten > Statuten van de VZW > Statuten van de VZW
Par : jcontent
Publié : 25 mei 2014

Statuten van de VZW

 

Vertaling van de gecoördineerde statuten in het Frans, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad (BS) 15/04/2011
 
 
 
DE VRIENDEN VAN DE PASTEUR INSTITUTEN IN BRUSSEL
 
Vereniging zonder winstoogmerk
 
 
1640 SINT-GENESIUS-RODE
Simonnelaan, 5
 
OPRICHTING
 
In het jaar negentien honderd drieënveertig, op vijfentwintig september
Zijn te Brussel (Elsene), 40, Defacqzstraat
Voor Mr Camille Hauchamps, notaris te Brussel (Elsene) verschenen:
 
De Heer Jules BORDET, eredirecteur van het Pasteur Instituut in Brussel, wonende te Brussel (Elsene), 57, Hogeschoollaan.
De Heer Félicien CATTIER, voorzitter van de Universitaire Stichting en van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, wonende te Brussel (Elsene), 2, Lariksenstraat
Baron Robert GENDEBIEN, industrieel, wonende te Brussel, 6, Wetenschapsstraat.
De Heer Octave GENGOU, hooglereaar aan de Université Libre de Bruxel­les, wonende te Brussel (Schaarbeek), 75, Opaallaan
Prins Albert de LIGNE, zonder beroep, wonende te Brussel, 50, Nijverheidsstraat;
De Heer Emile MARCHAL, erehoogleraar aan het Institut Agricole van Gem­bloux, wonende te Gembloux, 46, Chaussée de Namur.
De Heet Ernest RENAUX, hoogleraar aan de Université Libre de Bruxel­les, wonende te Brussel, 193, Belliardstraat.
De Heer Jérôme RODHAIN, directeur van de School voor Tropische Geneeskunde Prins Leopold, te Antwerpen, wonende te Brussel (Elsene), 564, Water­loosesteenweg.
De Heer Robert RUTTEAU, bestendig afgevaardigde, voorzitter van de bestuurscommissie van het Instituut Pasteur van Brussel, wonende te Brussel (Elsene), 72, Kluisstraat.
De Heer Ernest-John SOLVAY, industrieel, wonende te Brussel, 214, Louizalaan.
De Heer Emile TOURNAY-SOLVAY, industrieel, wonende te Watermael-Bosvoorde, 197, Terhulpensesteenweg.
De Heer Victor VAN STRAELEN, directeur van het Museum voor Natuurwetenschappen, wonende te Brussel (Elsene),7, Géo Bernierlaan.
De Heer Louis WODON, eresecretaris van het Huis van de Koning, wonende te Brussel, 94, Orbanlaan.
De Heer Paul BORDET, directeur van het Instituut Pasteur van Brussel, wonende te Brussel, 28, Stoomslepersstraat.
 
Allen van Belgische nationaliteit
 
Volmachten.
 
 
De Heren Félicien CATTIER, Robert baron GENDEBIEN, Albert prins de LIGNE, Jérôme RODAIN en Louis WODON zijn vertegenwoordigd door de Heer Jules BOR­DET; de Heer Emile MARCHAL is vertegenwoordigd door M. Robert RUT­TEAU; de Heer Ernest-John SOLVAY is vertegenwoordigd door de Heer Ernest RENAUX; de Heer Emile TOURNAY is vertegenwoordigd door M. Octave GENGOU; de Heer Victor VAN STRAELEN is vertegenwoordigd door de Heer Paul BORDET.
Deze volmachten maken deel uit van de onderhandse akte en blijven eraan vastgehecht. Die onderstaande notaris hebben verzocht om authenticiteit te verlenen aan de statuten van een vereniging zonder winstoogmerk die als volgt wordt opgericht:
 
 
TITEL I – AARD VAN DE VERENIGING
 
Benaming
Art. 1 : Er wordt een vereniging zonder winstoogmerk opgericht onder de naam "De Vrienden van de Pasteur Instituten in Brussel".
 
Zetel
Art. 2 : De vereniging is gevestigd in de Simonnelaan, 5, te 1640 SINT-GENESIUS-RODE in het gerechtelijk arrondissement Brussel.
 
Doel
Art. 3 : Zij heeft tot doel het fundamenteel microbiologisch en immunologisch onderzoek te steunen dat in het raam van een internationale samenwerking wordt uitgevoerd tussen vorsers in België en onderzoekers van het "Institut Pasteur" en/of van het "Réseau International des Instituts Pasteur "(RIIP)". Zij kan alle handelingen stellen die volledig of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben tot haar maatschappelijk doel, tot de ontwikkeling ervan bijdragen of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken; zo kan zij o.m. onbeperkt beurzen of prijzen toekennen, wedstrijden of colloquia organiseren, subsidies verlenen voor de financiering van het uitwisselen, het uitsturen en het verwelkomen van onderzoekers tussen instituten die lid zijn van het "Réseau International des Instituts Pasteur" en onderzoekslaboratoria in België. Zij kan alle nodige roerende en onroerende goederen te huur stellen en op alle menselijke, technische en financiële middelen beroep doen. Zij kan ook haar medewerking verlenen aan of zich interesseren voor activiteiten die gelijkaardige doelstellingen nastreven. Zij smeedt goede banden met andere instellingen. De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om de aard en de reikwijdte van de doelstellingen van de vereniging te interpreteren.
 
Duur
Art. 4 : De duur van de vereniging is onbeperkt.
 
 
TITEL II - DE LEDEN.
 
Art. 5 : De vereniging is samengesteld uit effectieve en toetredende leden. De toetredende leden omvatten o.m. ereleden en beschermende leden. Het aantal leden is onbeperkt. Het minimum aantal effectieve leden bedraagt vijf. Alleen de effectieve leden genieten van de rechten die hen door de Wet en de huidige statuten worden toegekend.
 
Lidmaarschap
Art. 6 : De Raad van Bestuur beslist soeverein over de toelating van de vaste en toegetreden leden.
 
Lidgelden
Art. 7 : Het eisen van lidgeld is voor geen enkele categorie van leden voorzien.
 
Ontslagen
Art. 8 : Het staat elk lid vrij om aangetekend zijn ontslag in te dienen bij de Raad van Bestuur.
 
Uitsluitingen
Art. 9 : De uitsluiting kan enkel worden uitgesproken door de Algemene Vergadering met een twee derde meerderheid van de stemmen.
 
Aansprakelijkheid
Art. 10 : De leden zijn in geen enkel geval persoonlijk aansprakelijk aangaande de verbintenissen van de vereniging.
 
Inventaris en Verzegeling
Art. 11 : Het ontslagnemend of uitgesloten lid evenals de erfgenamen van een overleden lid hebben geen enkel recht op het sociaal fonds (de activa) van de vereniging en kunnen noch de verzegeling, noch het opstellen van een inventaris eisen.
 
TITEL III – RAAD VAN BESTUUR
 
Samenstelling
Art. 12 : De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die samengesteld is uit minimum vier en maximum zeventien leden, gekozen uit de effectieve leden. Het aantal bestuurders moet steeds lager zijn dan het aantal effectieve leden. De bestuurders worden door de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen verkozen voor een periode van vijf jaar. Zij zijn herkiesbaar. Zij kunnen door de Algemene Vergadering afgezet worden.
 
Art. 13 : De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en een afgevaardigd bestuurder; deze laatste is belast met het dagelijks bestuur van de vereniging. Alle bestuurders handelen in overeenstemming met de artikels 19 en 20 van de statuten.
 
Verantwoordelijkheid
Art. 14 : De bestuurders, met inbegrip van diegenen die belast zijn met het dagelijks bestuur, hebben uit hoofde van hun functie geen enkele persoonlijke verplichting en zijn enkel verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Bezoldigingen
Art. 15 : De leden van de Raad van Bestuur genieten van geen enkele bezoldiging
 
Vergaderingen
Art. 16 : De Raad vergadert op uitnodiging van de voorzitter of van één van zijn leden, telkens de noden van de vereniging dit vereisen.
 
Beraadslaging
Art. 17 : De Raad kan enkel geldig beraadslagen indien minstens de meerderheid van zijn leden aanwezig is. De beslissingen worden bij meerderheid van stemmen genomen. In geval van staking van stemmen, is deze van de voorzitter doorslaggevend. De beslissingen worden opgetekend in de notulen die door 2 bestuurders worden ondertekend en in het notulenregister worden bewaard. Kopieën of uittreksels van de notulen zijn rechtsgeldig als zij door één bestuurder zijn ondertekend.
 
 
Bevoegdheden
Art. 18 : De Raad van Bestuur heeft de ruimste bevoegdheden voor het bestuur van de vereniging en de verwezenlijking van haar doelstellingen. Alles wat niet voorbehouden is aan de Algemene Vergadering door de wet of door de statuten behoort tot de bevoegdheden van de Raad van Bestuur.
Hij kan o.m. alle contracten afsluiten, kopen, verkopen, ruilen, verkrijgen, vervreemden, alle nodige roerende en onroerende goederen in pacht nemen of geven voor de verwezenlijking van het doel waarvoor de vereniging werd opgericht; hij beslist over de aanvaarding van giften en legaten, onder voorbehoud van de goedkeuring van de regering; hij gaat korte- en langetermijnleningen aan, verleent zijn goedkeuring aan alle werkelijke rechten op roerende en onroerende goederen, zoals voorrechten, hypotheken, onderpand en andere; hij staat dadelijke uitvoerbaarheid toe, verleent handlichting van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, eveneens van alle opdrachten, overschrijvingen, en andere belemmeringen met of zonder constatering van betaling; doet afstand van alle vorderingen tot ontbinding; open alle bank-en postchecquerekeningen, beslist over de plaatsing van fondsen of inkomsten, benoemt en ontslaat het personeel, regelt de uitgaven, int de inkomsten; neemt alle maatregelen ter uitvoering van de beslissingen van de Algemene Vergadering.
De rechtsvervolgingen, zowel als eiser dan als verweerder, worden op vervolging en benaarstiging van de Raad van Bestuur of van zijn afgevaardigde gevoerd.
 
Handtekeningen
Art. 19 : Alle bevoegdheden, met uitzondering van die bevoegdheden die vermeld zijn in volgend artikel, alle geschriften en brieven die de vereniging verbinden, o.m. alle kwijtingen, cheques en effecten op banken en financiële instellingen of andere waarden, alle cheques en postmandaten worden ondertekend door een bestuurder of in geval van een verbintenis van meer dan 2500€ door twee bestuurders zonder dat het nodig is dat ten opzichte van derden een bewijs geleverd wordt van een voorafgaandelijke beslissing van de Raad van Bestuur.
 
Authentieke akten
Art. 20 : De akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, in het bijzonder de akten van aanvaarding van giften, de akten van verkoop, aankoop of ruil van onroerende goederen; de oprichtingsakte of de akten van aanvaarding van hypotheken met of zonder beding van eigenmachtige verkoop, opheffingen met of zonder betaling, worden ondertekend door twee leden van de Raad van Bestuur die ten aanzien van derden in geen enkel geval het bewijs dienen te leveren van een voorafgaandelijke beslissing van de Raad.
 
 
TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN
 
Art. 21 : De Algemene Vergadering is samengesteld uit effectieve leden. Zij wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Zij komt één maal per jaar samen, in de loop van het eerste semester.
 
 
Art. 22 : De bevoegdheden van de Algemene Vergadering omvatten
 - de wijziging van de statuten;
 - de benoeming en het afzetten van de bestuurders;
 - het verlenen van kwijting aan de bestuurders;
de goedkeuring van de begroting en de rekeningen
- de ontbinding van de vereniging;
- de uitsluiting van de leden ;
- alle andere bevoegdheden die door de wet of door de statuten aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden
 
Rekeningen en begrotingen
Art. 22 bis : De gewone Algemene Vergadering beraadslaagt over de onderwerpen die op de dagorde staan.
De Raad van Bestuur brengt verslag uit van de toestand van de vereniging en verstrekt uitleg over de inkomsten en de uitgaven van het voorbije jaar. De algemene vergadering keurt de rekeningen goed en geeft kwijting aan de Raad van Bestuur voor het bestuur van het voorbije jaar. Zij stemt de begroting van het volgend jaar. Ze gaat eventueel over tot de benoeming van de leden van de Raad van Bestuur.
 
Buitengewone Vergadering
Art. 23 : De Raad van Bestuur kan een Buitengewone Algemene Vergadering bijeenroepen. De Raad is ertoe verplicht wanneer een vijfde van de effectieve leden hierom schriftelijk verzoekt en het motief van de bijeenroeping aangeeft. In dit geval, wordt de Algemene Vergadering binnen de 30 dagen bijeengeroepen.
 
Oproeping
Art. 24 : De oproepingsbrieven voor de Algemene Vergadering worden tenminste 14 dagen vόόr de vergadering naar alle leden verstuurd, hetzij per post, per fax of per e-mail. De dagorde is op de oproepingsbrief vermeld. Elk voorstel dat door een aantal effectieve leden dat gelijk is aan 1/20ste van de ledenlijst van het laatste jaar wordt ondertekend, dient op de agenda geplaatst te worden. De toetredende leden hebben het recht om de vergaderingen van de algemene vergadering bij te wonen, maar zijn niet stemgerechtigd.
 
Stemming
Art. 25 : De Algemene Vergadering is rechtmatig samengesteld ongeacht het aantal aanwezig leden. Elk lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen.
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden bij absolute meerderheid van de aanwezige effectieve leden genomen, behalve de uitzonderingen die voorzien zijn door de wet of door de statuten.
Elk effectief lid heeft één stem. In geval van staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Op verzoek van een effectief lid van de Algemene Vergadering, is de stemming geheim.
 
Wijziging aan de statuten
Art. 26 :De Algemene Vergadering kan slechts geldig over de statuutwijzigingen beraadslagen indien de wijzigingen expliciet vermeld staan in de oproepingsbrief en indien de algemene vergadering uit minstens 2/3 van de leden bestaat.
Geen enkele wijziging kan worden doorgevoerd als er geen 2/3 meerderheid van de stemmen is bereikt. Indien echter de wijziging slaat op het doel waarvoor de vereniging werd opgericht, is de wijziging alleen geldig als 4/5 van de aanwezige leden ermee instemt. Indien 2/3 van de leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is bij de eerste vergadering, wordt en tweede vergadering bijeengeroepen die ongeacht het aantal aanwezige leden, kan beraadslagen. Deze beslissing dient echter door de burgerlijke rechtbank bekrachtigd te worden. Elke wijziging aan de statuten maakt deel uit van de wettelijke publicaties.
 
Notulen
Art. 27 : De beraadslagingen van de Algemene Vergadering worden opgetekend en ondertekend door 2 bestuurders in een notulenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden.
 
Publicatie
Art. 28 : De notulenregisters kunnen ten allen tijde door alle leden geraadpleegd worden. De beslissingen van de algemene vergadering worden aan de effectieve leden of aan derden meegedeeld door de secretaris via de communicatiemethode van zijn keuze.
 
 
TITEL V – JAARREKENING, BILAN, RESERVEFONDS
 
 
Dienstjaar
Art. 29 : Het dienstjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
 
Boekingen
Art. 30 : Op 31 december van elk jaar worden de rekeningen stopgezet en wordt het boekjaar afgesloten.
De balans die door de penningmeester werd opgesteld wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur die het ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorlegt.
 
Reserves
Art. 31 : Het batig saldo behoort toe aan de vereniging; het wordt in het reservefonds gestort of opnieuw overgedragen.
 
TITEL VI – ONTBINDING, VEREFFENING
 
Ontbinding
Art. 32 : De Algemene Vergadering kan slechts de ontbinding van de vereniging uitspreken indien 4/5 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien deze voorwaarde niet vervuld is, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden die geldig kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Elke beslissing aangaande de ontbinding die door een vergadering wordt genomen die geen 4/5 van de leden telt dient door de burgerlijke rechtbank bekrachtigd te worden. De vergadering duidt tijdens dezelfde beraadslaging, één of meerdere vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheden.
 
Bestemming van het vermogen
Art. 33 : In geval van ontbinding van de vereniging, wordt het patrimonium toegewezen aan een andere vzw, waarvan de doelstellingen zo nauw mogelijk aansluiten bij het doel van huidige vereniging. De algemene vergadering beslist over deze bestemming. Er wordt gehandeld volgens de door de wet voorgeschreven richtlijnen aangaande de publicatie.
 
TITEL VII - OVERGANGSBEPALINGEN
 
De aanwezige leden, die hierbij de Algemene Vergadering vormen, gaan over tot het invullen van volgende bestuursfuncties: De Heren Jules Bordet, Octave Gengou, Ernest Renaux, Albert prince de Ligne, Robert Rutteau, Emile Tournay-Solvay, Robert baron Gendebien en Paul Bordet.
 
De aanwezige leden die de meerderheid vertegenwoordigen worden in volgende functies benoemd
Voorzitter : De Heer Jules Bordet
Ondervoorzitters : MM. Octave Gengou en Ernest Renaux
Penningmeester : baron Gendebien
Secretaris : M. Paul Bordet