Vous êtes ici : Accueil > Vereniging

 

 

Omwille van het feit dat het Pasteur Instituut van Brussel als openbare instelling geen rechtspersoonlijkheid bezat, achtte Professor Jules Bordet het reeds in 1943 wenselijk en noodzakelijk om een vzw op te richten, "Les Amis de l’Institut Pasteur de Bruxelles" met als doel de activiteiten van het Pasteur Instituut van Brussel met alle middelen te steunen, en er het wetenschappelijk onderzoek te bevorderen, in het bijzonder het onderzoek op het gebied van infectieziekten, sera, vaccins en immuniseringsmethodes.
 
 De verdwijning, in 2008, van het Pasteur Instituut in België, heeft ons ertoe genoopt de naam en de doelstellingen van onze vereniging aan de nieuwe realiteit aan te passen; de aangebrachte wijzigingen gebeurden in onderling akkoord met de algemene directie van het "Institut Pasteur" te Parijs (IPP), meer bepaald met de directie van het "Réseau International des Instituts Pasteur" (RIIP), het Internationaal Netwerk van Pasteur Instituten. Een vertegenwoordiger van het "Institut Pasteur" zetelt overigens in onze Raad van Bestuur. 
 
De vereniging heeft als doel het fundamenteel microbiologisch en immunologisch onderzoek te steunen dat uitgevoerd wordt in het raam van een internationale samenwerking tussen onderzoekers die in België werken en onderzoekers van het "Institut Pasteur" en/of van het "Réseau International des Instituts Pasteur" (RIIP).
 
 
Deze optie laat ons toe om, overeenkomstig de wilsuiting en de wensen van onze stichters, erflaters en schenkers, de wetenschappelijke samenwerkingsprogramma’s in de verschillende Pasteuriaanse domeinen tussen Belgische vorsers en RIIP-onderzoekers ten volle te steunen.
 
Momenteel spitsen de activiteiten van onze vereniging zich toe op het verlenen van een aantal beurzen aan jonge vorsers die betrokken zijn bij een onderzoeksproject tussen een Belgisch onderzoekslaboratorium en een laboratorium dat deel uitmaakt van het RIIP. Een wetenschappelijk beperkt comité samengesteld uit de wetenschappelijke leden (tevens vooraanstaande microbiologen) van onze vereniging, staat in voor de beoordeling van de kandidaturen voor het bekomen van een beurs.