Vous êtes ici : Accueil > Activiteiten > Verwezenlijkingen van 1991-2007
Onze vereniging heeft haar steun verleend aan de onderzoeksprojecten en wetenschappelijke activiteiten in het Pasteur Instituut van Brussel (PIB), o.m. door
- het toekennen van doctoraatsbeurzen aan jonge vorsers en/of
- het aanwerven (via eigen fondsen) van vorsers, laboranten, informatici e.a. ten behoeve van het PIB voor perioden gaande van enkele maanden tot enkele jaren en/of
- het administratief en financieel beheren van vorsers en beursstudenten die over externe fondsen beschikten.
 
Onderstaande tabel geeft een summier overzicht van onze tussenkomsten inzake aanwervingen van vorsers (masters), doctoraatsstudenten, postdocs en laboranten voor de verschillende laboratoria van het PIB. Zo hebben wij 38 vorsers en 25 laboranten een arbeidsovereenkomst voor bepaalde en voor onbepaalde duur kunnen aanbieden, hebben wij 19 doctoraatsbeurzen en 4 beurzen voor laboranten kunnen verstrekken, en zijn wij financieel tussengekomen voor 9 vorsers en 3 laboratoriumtechnici.
 
Er dient op gewezen dat het einddoel van onze vereniging erin bestond om de doctoraatsstudenten na het behalen van hun doctoraat een post in de verschillende laboratoria van het IPB te kunnen aanbieden, in afwachting van hun eventuele aanwerving in het statutair of contractueel kader van de FOD Volksgezondheid. Dit is o.m. het geval geweest voor een beperkt aantal uitstekende vorsers. Anderzijds moest een groot aantal ervaren vorsers die door onze vereniging aangeworven en bezoldigd waren en sinds ettelijke jaren in de onderzoekslaboratoria van het PIB waren tewerk gesteld noodgedwongen hun post verlaten ten gevolge van het verdwijnen van het IPB.
 
 
Laboratoria
Masters-Doct.studenten-Post-Doc (*)
Laboranten
Totalen
Allergologie
2
3
5
Antibiotica
0
2
2
Botulisme
2
0
2
Celbiologie
2
0
2
CelIulaire immunologie
2
0
2
Cellulaire microbiologie
5
2
7
Cytokines
6
0
6
Faagtypering
1
1
2
Moleculaire micrcrobiologie
7
6
13
Moleculaire pathologie van tuberculose
2
1
3
Mycobacteriële biochemie
2
0
2
Mycobacteriële enzymologie
7
1
8
Mycobacteriële genetica
1
0
1
Mycobacteriële Immunologie
14 
7
21
Toxoplasmose-diagnostiek
1
0
1
Toxoplasmose-onderzoek
3
0
3
Toxoplasmose-vaccinologie
3
0
3
Tuberculose-mycobacteriën-diagnostiek
1
1
2
Virologie-Aids
1
2
3
Virologie-HPV
3
0
3
Virologie-Rabiës
2
4
6
Accreditering (voor alle PIB-laboratoria)
3
0
3
Informatica (voor alle PIB-diensten
0
2
2
Totalen
70
32
102
 
De publicaties die in de periode 1991-2009, dank zij de talrijke tussenkomsten (op wetenschappelijk, administratief, financieel en logistiek vlak) van onze vereniging tot stand kwamen, behelzen verschillende domeinen: bacteriologie, virologie, parasitologie, immunologie en infectieziekten. De verschillende onderzoeksprojecten omvatten o.a
 
- mycobacteriën: diagnostiek (tuberculose en mycobacteriën), paratuberculose, Buruli ulcus,
 BCG, enzymologie en mycobacteriële genetica (fosfaattransport), mycobacteriële immunologie, (ontwikkeling van DNA-vaccins)
- cytokines (interferonen, meer bepaald interleukine-6 en interleukine-11)
- toxoplasmose
- antibiotica (resistentie)
- AIDS (diagnostiek)
- humaan papillomavirus (het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt)
- gamma-delta cellen,
- DNA-vaccinatie